Category Archives for "Stambeno pravo"

Pravo na zakup stana

STAMBENO PRAVO

Pravo na zakup stana

Ako posle smrti zakupca ili njegovog iseljenja iz stana nije ostalo nijedno lice iz kategorija predviđenih u stavu 1. člana 34. Zakona o stanovanju, zakupac postaje lice koje je prestalo da bude član porodičnog domaćinstva ili lice koje je bilo član porodičnog domaćinstva ranijeg zakupca stana, ako je nastavilo da koristi stan i ako nema na drugi način rešenu stambenu potrebu.

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

STAMBENO PRAVO

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

Kada je tužilac sa tuženikom kao zakupcem zaključio ugovor o zakupu stana na period od sedam meseci, a tuženik je nastavio sa porodicom da koristi stan, ugovor o zakupu je prećutno obnovljen, tada tužilac s obzirom da je pismenim putem tuženiku otkazao ugovor ima pravo da zahteva tužbenim zahtevom iseljenje tuženika iz predmetnog stana.