Tag Archives for " otkup stana "

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

STRUČNI SAVET
JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik može da potvrdi ugovor o otkupu stana iz državne svojine kada u ime Republike Srbije istupa pomoćnik ministra nadležnog za poslove finansija koji nema punomoćje u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, već rešenje kojim ga ministar nadležan za poslove finansija ovlašćuje za zaključenje takvih pravnih poslova?

Otkup stana

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Otkup stana

Nije prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, niti pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine, budući da iz obrazloženja odluka slijedi kako je tadašnje Federalno ministarstvo odbrane, kao apelanticin organ, za predmetni stan zaključilo kupoprodajni ugovor sa zainteresovanim licem, koje se na osnovu tog ugovora upisalo kao vlasnik predmetnog stana. Zato, nije bilo osnova za ispitivanje zakonitosti odluke Komisije, u kojoj Ustavni sud ne nalazi bilo kakvu proizvoljnost u vezi s utvrđenim činjeničnim stanjem i primjenom materijalnog prava.

Otkup stana

STANARSKO PRAVO

Otkup stana

Predlagač nema pravo na otkup predmetnog stana ukoliko ima u svojini on ili član porodičnog domaćinstva drugi odgovarajući stan. U istom pravnom statusu je i lice koje samo sebe dovede u nepovoljniji položaj, odnosno otuđi stan koji ima u svojini trećim licima da bi steklo uslov na otkup stana po odredbi člana 16. stav 1. Zakona o stanovanju.