Tag Archives for " zastarelost potraživanja zakupnine "

Ugovor o zakupu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zakupu

Nakon raskida ugovora o zakupu zakupodavac više ne može potraživati zakupninu jer ugovor o zakupu više ne postoji, ali može potraživati naknadu štete u visini zakupnine, koju mu tuženi pričinjava boravkom u predmetu zakupa bez pravnog osnova, ili naknadu za korišćenje tuđe stvari.

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

STAMBENO PRAVO

Prećutno obnavljanje ugovora o zakupu

Kada je tužilac sa tuženikom kao zakupcem zaključio ugovor o zakupu stana na period od sedam meseci, a tuženik je nastavio sa porodicom da koristi stan, ugovor o zakupu je prećutno obnovljen, tada tužilac s obzirom da je pismenim putem tuženiku otkazao ugovor ima pravo da zahteva tužbenim zahtevom iseljenje tuženika iz predmetnog stana.