Tag Archives for " svedok saradnik "

Isključenje javnosti sa glavnog pretresa u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Isključenje javnosti sa glavnog pretresa u krivičnom postupku

Nisu u skladu sa Ustavom odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojim je propisano da se javnost glavnog pretresa (u celini ili jednog dela) može isključiti ako je to potrebno radi zaštite drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu.

Zasnivanje presude na izjavi svedoka saradnika

USTAVNO PRAVO

Zasnivanje presude na izjavi svedoka saradnika

Ukoliko se osuđujuća presuda zasniva samo na izjavi svedoka saradnika, to ne predstavlja automatski povredu prava na pravično suđenje, a za ocenu da li je suđenje bilo pravično, ili nije, bitno je u kojoj je meri sud podvrgao takav iskaz ozbiljnoj proveri i da li je nesumnjivo utvrdio njegovu verodostojnost.