Tag Archives for " Zloupotreba poverenja "

Zloupotreba poverenja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba poverenja

Krivično delo zloupotreba poverenja čini onaj ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrebi data mu ovlašćenja u nameri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa, ili o čijoj se imovini stara, a teži oblik ovog krivičnog dela postoji kad zloupotrebu poverenja učini staralac ili advokat.