Polno uznemiravanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Polno uznemiravanje

Kada je presudom prvostepenog suda okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. u vezi stava 1. KZ, a u izreci presude je navedeno „član 182a st. 2. i 3. u vezi stava 1. KZ“, tada optužba nije prekoračena.
I z o b r a z l o ž e n j a:
Žalba branioca okrivljenog izjavljena protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela polno uznemiravanje iz člana 182a st. 2. i 3. u vezi stava 1. KZ je neosnovana, a presuda prvostepenog suda se potvrđuje.
Iz spisa proizlazi da je OJT optužnim aktom okrivljenom stavio na teret izvršenje krivičnog dela polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. u vezi stava 1. KZ, a izrekom ožalbene presude je navedeno da je okrivljeni učinio krivično delo polno uznemiravanje iz člana 182a st. 2. i 3. u vezi stava 1. KZ.
Neosnovano se time ističe u žalbi da je prvostepeni sud prekoračio optužbu tako što je u izreci presude kod pravne kvalifikacije dodao i stav 3. KZ koji nije naveden u optužnom predlogu nadležnog tužioca, imajući u vidu da stav 3. člana 182a KZ ne sadrži dispoziciju niti sankciju već samo daje značenje zakonskog izraza „polno uznemiravanje“ koji je sadržan u optužbi kao i u izreci ožalbene presude, u opisu osnovnog oblika ovog krivičnog dela.
U konkretnom slučaju ne radi se o prekoračenju optužbe, pa nije učinjena navedena u žalbi bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 9. ZKP.

(Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 76/21 od 5. V 2021)