Tag Archives for " nezakonit rad pravnog lica "

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Naknada štete zbog nezakonitog rada pravnog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog rada pravnog lica

Nezakonitim radom organa smatra se postupanje suprotno zakonu, drugom propisu ili opštem aktu, kao i propuštanje da se zakon, drugi propis ili opšti akt primeni, a nepravilnim radom se smatra činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom ili propisanom načinu obavljanja delatnosti koje šteti pravu ili interesima nekog lica.