Tag Archives for " parking prostor "

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

U situaciji kada je tužilac svoje vozilo uredno parkirao na obeleženom parking mestu, ali se kritičnog dana desilo veliko nevreme sa velikom količinom padavina, koju kišna kanalizacija, koja nije bila očišćena nije mogla da prihvati, pa usled nastale akumulacije, voda je ušla u vozilo tužioca na kojem je nastala materijalna šteta, tada postoji odgovornost tuženika Grada Užica za isplatu naknade materijalne štete.

Zastarelost naknade potraživanja Parking servisa

UDK: 347.439
351.81:625.712.63(497.11)

ZASTARELOST NAKNADE POTRAŽIVANJA PARKING SERVISA – ZASTARELOST DUGA PO OSNOVU IZDATIH DOPLATNIH KARATA ZA PARKIRANJE VOZILA
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Kako su odluke Vrhovnog kasacionog suda Srbije značajne za ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji, kao i radi tumačenja prava, a da se iste odnose na sve građane Srbije, tj. da su odluke ovog suda od opšteg interesa za sve učesnike u pravnom saobraćaju, može se zaključiti da je uloga ovog suda veoma značajna. Ovaj sud štiti pravni poredak od neujednačene sudske prakse i predstavlja efikasan sistem zaštite učesnika u pravnom saobraćaju. To je učinio i u ovom slučaju koji se odnosi na rok zastarelosti potraživanja Parking servisa zasnovanih na doplatnim kartama za parkiranje vozila.

Ključne reči: zastarelost potraživanja, rokovi zastarelosti, komunalne delatnosti, Parking servis, parking prostor.