Tag Archives for " dosuđivanje novčane rente "

Dosuđivanje novčane rente u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja

OBLIGACIONO PRAVO

Dosuđivanje novčane rente u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja

U slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja naknada se određuje, po pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vreme, a sud može na zahtev oštećenika za ubuduće povećati rentu, a može na zahtev štetnika smanjiti ili ukinuti, ako se znatnije promene okolnosti koje je sud imao u vidu prilikom donošenja ranije odluke.