Izmene Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

UDK: 347.961(497.11)
351.755.5

IZMENE ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
Dr Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Rezime: Overa nejavnih isprava je prešla u nadležnost javnih beležnika. Predviđena je i konkurentna nadležnost suda. Novim izmenama ovog zakona produženo je vremensko ograničenje konkurentne nadležnosti do 1. januara 2017. godine. Predviđena je isključiva nadležnost osnovnog suda za overu isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu, a u skladu sa propisima kojima se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom saobraćaju. Isključiva nadležnost suda predviđena je i u opštinama u kojima nisu izabrani javni beležnici, te će overavanje vršiti osnovni sudovi i opštinska uprava sve do imenovanja javnih beležnika.
Zakon predviđa da je javni beležnik dužan da odbije overu potpisa i ograničava dužnost javnog beležnika da pruži preventivnu pravnu zaštitu u pojedinim situacijama. To će biti u slučaju: ako postoji razlog za izuzeće javnog beležnika; da podneta isprava sadrži pravni posao koji je zabranjen; da podneta isprava sadrži pravni posao za koji je imperativno propisana forma javnobeležničkog zapisa ili javnobeležničkog potvrđivanja isprave; da se overavanjem potpisa pomaže ostvarivanje nedozvoljenih i nepoštenih ciljeva.

Ključne reči: overa nejavne isprave, potpisa, rukopisa, prepisa, delatnost javnog beležnika, konkurentna nadležnost suda, vremensko ograničenje, odbijanje radnje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)