Tag Archives for " konvalidacija ugovora "

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Sud može priznati pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pismenom obliku, a na kome potpisi ugovarača nisu overeni kod suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnom delu, da je nepokretnost stečena u granicama zakona, da je plaćen porez na promet, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen drugi društveni interes.

Konvalidacija ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora

Zakonom je dato ovlašćenje sudu da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti, koji je zaključen u pisanom obliku i na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.