Tag Archives for " konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti "

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti može biti konvalidiran i pravno valjan ako je zaključen u pisanom obliku i bez sudske overe potpisa ugovarača, pod uslovom da je u celini izvršen od ugovornih strana i da je plaćen porez na promet nepokretnosti.