Tag Archives for " udvojena kapara "

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Kada ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije zaključen u propisanoj formi, onda se izvršena isplata ne može smatrati kaparom, jer je kapara akcesorna i ne postoji bez zaključenog ugovora.

Kapara i odustanak od ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara i odustanak od ugovora

Kada je uz kaparu ugovoreno pravo odustanka od ugovora to pravo ima svaka od stranaka uz jednake pravne posledice odustanka, koje se obezbeđuju tako što ona strana koja je kaparu dala nema pravo na vraćanje već je gubi, a strana koja je primila kaparu vraća je udvojeno.