Tag Archives for " promena izrečene vaspitne mere "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Promena izrečene vaspitne mere iz otvorene zaštite

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Promena izrečene vaspitne mere iz otvorene zaštite

Činjenica da je maloletnik izvršio novo, teže krivično delo pre početka realizacije vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja koja mu je izrečena zbog prethodnog – drugog krivičnog dela, kod činjenice da je vanbračna zajednica njegovih roditelja prestala da funkcioniše, ukazuje da je prema maloletniku potrebno izreći novu – težu vaspitnu meru.