Tag Archives for " preuranjena tužba "

Odbačaj tužbe u upravmom sporu

UPRAVNO PRAVO

Odbačaj tužbe u upravmom sporu

Sudija pojedinac rešenjem će odbaciti tužbu ako utvrdi da se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba, a žalba nije podneta ili nije blagovremeno podneta.

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.