Tag Archives for " objektivni razlog "

Ponavljanje postupka zbog novih činjenica i dokaza

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka zbog novih činjenica i dokaza

”Nove činjenice i novi dokazi” na osnovu kojih se predlaže ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka moraju postojati do pravnosnažnosti odluke u vezi sa kojom se zahteva ponavljanje postupka, a koje stranka iz objektivnih razloga, bez svoje krivice, nije mogla da iznese, odnosno predloži do zaključenja glavne rasprave.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.