Tag Archives for " ništavost osnivačkog akta "

Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti osnivačkog akta

PROCESNO PRAVO

Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti osnivačkog akta

Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti osnivačkog akta, postoji onda kada je potrebno da se obezbedi zaštita prava tužioca koja su mu ugrožena osnivačkim aktom, odnosno upisom u sudski registar.