Tag Archives for " sindikat "

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

U situaciji kada poslodavac utvrdi da je na određenom radnom mestu, koje nije ukinuto, došlo do potrebe smanjenja broja izvršilaca na tim poslovima, mora da donese akt kojim će utvrditi kriterijume i merila na osnovu kojih će se odrediti ko od zaposlenih na tom radnom mestu predstavlja višak, bez obzira što nije u obavezi da donosi programe za rešavanje viška zaposlenih.

Projektovani položaj nameštenika u državnim organima (Povodom Radnog teksta novela Zakona o državnim službenicima)

UDK: 342.98(497.11)

PROJEKTOVANI POLOŽAJ NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA (Povodom Radnog teksta novela Zakona o državnim službenicima)
Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije.

Rezime: Ovaj tekst se bavi analizom Radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, ukazujući na potrebu unapređenja odredaba koje se odnose na razlike u položaju nameštenika po ovom zakonu i Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, odmore i odsustva, rad na određeno vreme, rad van radnog odnosa i rad na „lizing“.

Ključne reči: nameštenici, državni službenici, pravosuđe, sindikat.