STAVLJANJE APOSTILA I PRAVO NA ŽALBU

OGLEDI

PROCESNO PRAVO

UDK: 347.919:341.987(497.11)
COBISS.SR-ID 53401609

STAVLJANJE APOSTILA I PRAVO NA ŽALBU
* Dr Luka Breneselović, LL.M., advokat, AK Momčilović u Beogradu.

Rezime: U praksi domaćih sudova za potrebe legalizacije isprava i stavljanje haškog apostila osnivaju se naročite službe međunarodne overe. U slučaju negativnog rešenja – nestavljanja apostila – stranka odnosno zainteresovani predlagač ne dobija pismeno rešenje i obrazloženje, a nije predviđena ni mogućnost izjavljivanja žalbe. U članku se ističe da je takav strogo neformalan vid vođenja postupka nespojiv sa pravom svakog lica na pravni lek iz člana 36. stav 2. Ustava. Predlaže se iznalaženje procesnog rešenja koje bi garantovalo integralni balans između dve donekle oprečne vrednosti: zahteva procesne ekonomije, sa jedne strane, i prednosti formalnih elemenata u postupanju, sa druge strane.

Ključne reči: legalizacija isprava; pravo na žalbu; vanparnični postupak; osnovna prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)