Likvidacija privrednog društvo

LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
Dr Milovan Milić, dipl. pravnik.

Rezime: U okviru likvidacije privrednih društava, odnosno pojma i pokretanja likvidacije privrednog društva, Zakonom o privrednim društvima posebno je uređen pojam likvidacije privrednog društva. Uređujući pojam likvidacije privrednog društva, Zakon o privrednim društvima propisuje da se likvidacija društva može sprovesti kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.
Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada privredno društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza, dakle likvidacija se može sprovesti nad solventnim privrednim društvom, društvom sposobnim za namirenje svih svojih obaveza. Likvidacijom privredno društvo prestaje da postoji voljom svojih članova, s tim što u postupku likvidacije privrednog društva svi poverioci namiruju svoja potraživanja prema društvu, a ostatak raspodeljuju članovi privrednog društva. Pored likvidacije privrednog društva, kada privredno društvo prestaje voljom svojih članova, važeći Zakon o privrednim društvima predviđa i prinudnu likvidaciju privrednog društva.

Ključne reči: odluka o likvidaciji, registracija i objavljivanje, ograničenje isplata članovima društva u likvidaciji.

Pojam i pokretanje likvidacije

1. Pojam
U okviru likvidacije privrednih društava, odnosno pojma i pokretanja likvidacije privrednog društva, Zakonom o privrednim društvima posebno je uređen pojam likvidacije privrednog društva. Uređujući pojam likvidacije privrednog društva, Zakon1) propisuje da se likvidacija društva može sprovesti kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.
Polazeći od ove odredbe Zakona, treba reći da likvidacija privrednog društva, kao jedan od načina prestanka privrednog društva, nije obavezan način prestanka privrednog društva.
Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada privredno društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svojih obaveza, dakle likvidacija se može sprovesti nad solventnim privrednim društvom, društvom sposobnim za namirenje svih svojih obaveza. Likvidacijom privredno društvo prestaje da postoji voljom svojih članova, s tim što u postupku likvidacije privrednog društva svi poverioci namiruju svoja potraživanja prema društvu, a ostatak raspodeljuju članovi privrednog društva.
Pored ove likvidacije privrednog društva, kada privredno društvo prestaje voljom svojih članova, važeći Zakon o privrednim društvima,2) čl. 546. do 548. ovog zakona, predviđa i prinudnu likvidaciju privrednog društva.

2. Odluka o likvidaciji
U okviru likvidacije privrednog društva, odnosno pojma i postupka likvidacije, Zakonom o privrednim društvima posebno je predviđena odluka o likvidaciji privrednog društva. Uređujući odluku o likvidaciji, zakon3) propisuje da se likvidacija privrednog društva pokreće:
1) jednoglasnom odlukom svih ortaka, odnosno komplementara, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno;
2) odlukom skupštine članova društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 211. ovog zakona;
3) odlukom skupštine akcionara, u skladu sa članom 358. ovog zakona.
Pored naprednavedenih subjekata, postupak likvidacije subjekata privatizacije, prema Zakonu o privatizaciji,4) može, izuzetno, ako su se stekli uslovi za likvidaciju subjekta likvidacije, pokrenuti Agencija za privatizaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, a koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Polazeći od ove odredbe zakona, treba reći da ova odredba propisuje kako se i ko donosi odluku o likvidaciji privrednog društva, omogućavajući pojedinim privrednim društvima da donošenje odluke o likvidaciji mogu ugovorom o osnivanju da drugačije odrede.
Tako, odluku o likvidaciji ortačkog društva i komanditnog društva donose jednoglasno ortaci u ortačkom društvu i komplementari u komanditnom društvu, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno. A ugovorom o osnivanju ortačkog i komanditnog društva može donošenje odluke o likvidaciji ovih društava drugačije biti određeno, tako da se ova odluka donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ortaka i komplementara ili, kad je u pitanju komanditno društvo, da u donošenju ove odluke učestvuju i komanditori.
Kad odluku o likvidaciji društva sa ograničenom odgovornošću donose članovi društva, onda je članovi ovog društva mogu doneti u skladu sa odredbama zakona koje propisuju većinu za odlučivanje.
Tako će, prema Zakonu o privrednim društvima,5) članovi društva sa ograničenom odgovornošću doneti odluku o likvidaciji ovog društva većinom od dve trećine ukupnog broja članova društva sa ograničenom odgovornošću.
Kada odluku o likvidaciji akcionarskog društva donose akcionari, onda će akcionari akcionarskog društva tu odluku, takođe, doneti većinom za odlučivanje propisanom zakonom. Tako će, prema Zakonu o privrednim društvima,6) akcionari doneti odluku o likvidaciji akcionarskog društva običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju, ako zakonom ili statutom za ovo pitanje nije određen veći broj glasova. Kako zakonom nije predviđen veći broj glasova prisutnih akcionara od obične većine za donošenje odluke o likvidaciji akcionarskog društva, to ostaje mogućnost da se statutom akcionarskog društva odredi veća većina od obične većine za donošenje odluke o likvidaciji akcionarskog društva.
Tako bi se statutom akcionarskog društva moglo predvideti, na primer, da odluku o likvidaciji akcionarskog društva donose akcionari dvotrećinskom ili tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju.
Međutim, treba reći da zakon ne propisuje šta sadrži ili šta naročito sadrži odluka o likvidaciji privrednog društva, tako da će o sadržini odluke odlučivati ortaci u ortačkom društvu, komplementari u komanditnom društvu, članovi skupštine u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionari na skupštini akcionarskog društva, u skladu sa ovim zakonom.

3. Registracija i objavljivanje
U okviru likvidacije privrednog društva, odnosno pojma i pokretanja likvidacije privrednog društva, zakonom je posebno predviđena registracija odluke o likvidaciji i objavljivanje oglasa o pokretanju likvidacije.
Uređujući registraciju i objavljivanje, Zakon7) predviđa da likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju postupka likvidacije, u skladu sa zakonom o registraciji.
Polazeći od ove zakonske odredbe, treba reći da ova odredba propisuje kada počinje likvidacija privrednog društva i u skladu sa kojim se zakonom vrši registracija odluke o likvidaciji i objavljivanje oglasa o pokretanju likvidacije privrednog društva. Likvidacija privrednog društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji privrednog društva i objavljivanjem oglasa o pokretanju postupka likvidacije, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
Dakle, za likvidaciju privrednog društva nije dovoljno samo da likvidacija počne danom registracije odluke o likvidaciji, već je potrebno da se objavi i oglas o pokretanju likvidacije, u skladu sa zakonom o registraciji.
Na osnovu registracije odluke o likvidaciji privrednog društva i na osnovu objavljivanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije, zainteresovana treća lica imaju mogućnost da saznaju ove činjenice kako bi na osnovu njih mogla da ostvaruju određena prava prema privrednom društvu.

4. Postupci u toku i pokretanje stečaja
Uređujući postupke u toku i pokretanje stečaja, Zakon o privrednim društvima8) propisuje da pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.
Polazeći od ove odredbe zakona, treba reći da ova odredba propisuje da pokretanje likvidacije privrednog društva ne može sprečiti određivanje izvršenja i sprovođenje izvršenja (na primer, naplata potraživanja) protiv privrednog društva u kome je pokrenuta likvidacija.
Takođe, treba reći da ova odredba propisuje da pokretanje postupka likvidacije privrednog društva ne sprečava ni vođenje drugih postupaka, bilo da se oni vode protiv privrednog društva ili u korist privrednog društva u likvidaciji (na primer, prekršajni postupak).
Dakle, na napredizneti način isključen je uticaj likvidacije na određivanje izvršenja i sprovođenje izvršenja protiv privrednog društva u likvidaciji i vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist privrednog društva u likvidaciji. Pored isključenja uticaja likvidacije na naprednavedena pitanja, zakonom je propisano da pokretanje likvidacije privrednog društva nema uticaja ni na podneti predlog za pokretanje stečaja koji je podnet u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.
Tako, prema Zakonu o privrednim društvima,9) pokretanje likvidacije nema uticaja na podneti predlog za pokretanje stečaja podnet u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, a poverioci društva u likvidaciji mogu podneti predlog za pokretanje stečaja i tokom trajanja likvidacije iz razloga propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj.
Polazeći od ove odredbe zakona, treba reći da ova odredba uređuje dva pitanja. Prvo pitanje je da pokretanje likvidacije privrednog društva nema uticaja na već podneti predlog za pokretanje stečaja koji je podnet u skladu sa zakonom o stečaju. A drugo pitanje koje se uređuje ovom odredbom sastoji se u ovlašćenju poverilaca privrednog društva u likvidaciji da mogu podneti predlog za pokretanje stečaja i tokom trajanja likvidacije iz razloga propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj.
Prema Zakonu o stečaju,10) stečajni postupak se otvara kada se utvrdi postojanje najmanje jednog stečajnog razloga, a ti razlozi su: trajnija nesposobnost plaćanja; preteća nesposobnost plaćanja; prezaduženost; nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način.

5. Ograničenje isplata članovima društvan u likvidaciji
Uređujući ograničenja isplata članovima privrednog društva u likvidaciji, Zakon o privrednim društvima11) propisuje da se za vreme likvidacije ne isplaćuje učešće u dobiti, odnosno dividende niti se imovina društva raspodeljuje članovima društva pre isplate potraživanja poverilaca.
Polazeći od ove odredbe zakona, treba reći da ova odredba propisuje ograničenja isplata članovima privrednog društva koje je u likvidaciji, a koja se sastoje u zabrani isplate i raspodeljivanju imovine članovima društva pre isplate svih potraživanja poverilaca.
Zabrana isplate i raspodeljivanje imovine članovima privrednog društva u likvidaciji sastoji se u tome što se za vreme likvidacije ne isplaćuje učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina privrednog društva raspodeljuje članovima društva pre isplate svih potraživanja poverilaca.
Dakle, zabrana isplate učešća u dobiti, odnosno dividende i raspodeljivanje imovine članovima privrednog društva za vreme likvidacije traje do isplate svih poverilaca privrednog društva i ima za cilj da, pre svega, zaštiti interese poverilaca privrednog društva u likvidaciji.

1) Član 524. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
2) Čl. 546. do 548. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
3) Član 525. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
4) Član 56. Zakona o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 -Autentično tumačenje)
5) Član 211. stav. 2. tačka 3) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
6) Član 358. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
7) Član 526. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
8) Član 527. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
9) Član 527. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
10) Član 11. Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012-US i 83/2014)
11) Član 528. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)