Tag Archives for " mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi "

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi i troškovi krivičnog postupka

Kada prvostepeni sud rešenjem izrekne okrivljenom meru bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi jer je učinio protivpravno delo predviđeno u Zakonu kao krivično delo, a okrivljeni je imao izabranog branioca, njemu ne pripadaju troškovi krivičnog postupka.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je prvostepeni sud okrivljenom, zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici u neuračunljivom stanju, izrekao meru bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, bez uticaja je na izmenu takve odluke samovoljno lečenje okrivljenog i prilaganje uz žalbu medicinske dokumentacije iz koje proizlazi boljitak u njegovom lečenju.

Izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Ako je pravnosnažnom presudom okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, a ožalbenim rešenjem je ista zamenjena merom bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, a bez veštačenja od strane veštaka medicinske struke, ima mesta ukidanju i vraćanju predmeta prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku.