Produženje hitne mere

PORODIČNO PRAVO

Produženje hitne mere

Hitna mera sprečavanja nasilja u porodici se produžava, ako rizik nasilja i dalje postoji.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Žalba mogućeg učinioca izjavljena protiv rešenja prvostepenog suda kojim je usvojen predlog OJT za produženje hitne mere, je neosnovana.
Iz spisa proizlazi da je OJT uz predlog za produženje hitne mere dostavio i svoju procenu rizika u smislu člana 18. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, pa kako je u konkretnom slučaju izvršeno krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 2. KZ, i tom prilikom vršenjem nasilja prema sinu učinilac mu je izrekao ozbiljnu pretnju da će ga ubiti, pa po mišljenju OJT potrebno je pružiti zaštitu žrtvi nasilja u porodici i izrečenu hitnu meru produžiti.
U konkretnom slučaju, i drugostepeni sud smatra da su ispunjeni uslovi za produženje hitne mere imajući u vidu vrednovanje procene rizika nadležnog policijskog službenika, vrednovanje procene rizika nadležnog tužioca, priložene dokaze uz predlog OJT, a posebno da je data procena u pogledu neposredne opasnosti od nasilja u porodici.

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Npž 8/20 od 6. V 2020)