Tag Archives for " stanarsko pravo "

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Stanarsko pravo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stanarsko pravo

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da su redovni sudovi u obrazloženju osporenih odluka, u odnosu na apelantov tužbeni zahtjev u cjelini, dali jasne razloge u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava, a data obrazloženja ne djeluju proizvoljno i u potpunosti zadovoljavaju standarde prava na pravično suđenje.