Tag Archives for " pravo na poštovanje doma "

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Povrat u posjed stana

SUDSKA PRAKSA BiH

Povrat u posjed stana

Povrijeđeno je apelanticino pravo na poštovanje doma iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer miješanje u apelanticino pravo ne predstavlja neophodnu mjeru u demokratskom društvu budući da je na apelanticu stavljen prekomjeran teret u situaciji kada je apelantici naloženo napuštanje stana u kojem živi dugi niz godina bez naznaka da li će i kada njena imovinska prava koja se ogledaju u legitimnom očekivanju u smislu odluke Ustavnog suda u predmetu AP-1203/10 u vezi sa predmetnim stanom, biti realizovana.