Tag Archives for " raspon kazne "

Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

 

UDK: 343.238(497.11)
COBISS.SR-ID 35451657

POVRAT I ODMERAVANJE KAZNE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Ponovno vršenje krivičnih dela (povrat, recidivizam) značajan je krivičnopravni, kriminološki i penološki problem. U krivičnom pravu povrat je od značaja kod odmeravanja kazne, a preovlađuje shvatanje da povratnike treba strože kažnjavati, mada ima i drugačijih mišljenja. Izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2019. godine uvode određene novine kod povrata, a uveden je i tzv. višestruki povrat. U članku se daju neke osnovne napomene o povratu, ukazuje na značaj povrata u uporednom pravu, a poseban akcenat je stavljen na analizu zakonskih rešenja o povratu, koja su uvedena poslednjim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Posebno je dato kritičko mišljenje u vezi sa stavom Vrhovnog kasacionog suda o tome šta se smatra “polovinom raspona propisane kazne”, u skladu sa odredbom člana 55a KZ.

Ključne reči: povrat, višestruki povrat, odmeravanje kazne, raspon kazne.