Tag Archives for " odluka doneta u upravnom sporu "

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke podnet protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda kojom je ocenjena zakonitost rešenja donetog u disciplinskom postupku u kome po prigovoru podnosioca zahteva odlučuje drugi, a ne isti organ koji je doneo prvostepenu odluku.

Podnošenje zahteva za preispitivanje odluke donete u upravnom sporu

USTAVNO PRAVO

Podnošenje zahteva za preispitivanje odluke donete u upravnom sporu

Obaveza punomoćnika iz reda advokata da prilikom podnošenja zahteva za preispitivanje sudske odluke podnese punomoćje postoji samo u situaciji kada u upravnom sporu, koji je prethodio podnošenju zahteva, stranka nije imala punomoćnika iz reda advokata ili ako iz punomoćja datog za zastupanje u upravnom sporu proizlazi da advokat nije ovlašćen da podnese zahtev za preispitivanje sudske odluke.