Tag Archives for " odluka doneta u upravnom sporu "

Podnošenje zahteva za preispitivanje odluke donete u upravnom sporu

USTAVNO PRAVO

Podnošenje zahteva za preispitivanje odluke donete u upravnom sporu

Obaveza punomoćnika iz reda advokata da prilikom podnošenja zahteva za preispitivanje sudske odluke podnese punomoćje postoji samo u situaciji kada u upravnom sporu, koji je prethodio podnošenju zahteva, stranka nije imala punomoćnika iz reda advokata ili ako iz punomoćja datog za zastupanje u upravnom sporu proizlazi da advokat nije ovlašćen da podnese zahtev za preispitivanje sudske odluke.