Tag Archives for " Zakon o opštem upravnom postupku "

Neophodnost donošenja novog Zakona o upravnim sporovima

UDK: 35.077.2(497.11)

NEOPHODNOST DONOŠENJA NOVOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Donošenjem novog Zakona o opštem upravnom postupku, ukazala se nužna potreba za odgovarajućim (boljim) rešenjima u Zakonu o upravnim sporovima. Naravno, uz donošenje novog ZUS-a nužno je pripremiti potpunu reformu upravnog sudstva izmenama i drugih odgovarajućih zakona. Na taj način će se država Srbija u ovoj za njene građane i pravna lica važnoj oblasti ostvarivanja svojih prava i pravnih interesa, svrstati u red pravno uređenih država što će doprineti i njenom, još većem, međunarodnom ugledu. U traženju najboljih rešenja, modeli pravno uređenih država u Evropi će nam uveliko pomoći.
Autor smatra da ubuduće, izmene i dopune dva važna procesna zakona, ZUP-a i ZUS-a, moraju da se vrše jednovremeno i usklađeno, kako se ne bi pojavljivali problemi u njihovoj vremenskoj važnosti.

Ključne reči: Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima.

Veštačenje u upravnim stvarima

UDK: 35.077.2(497.11)

VEŠTAČENJE U UPRAVNIM STVARIMA – upravni postupak i upravni spor –
Dr Jadranka Injac, sudija Upravnog suda.

Rezime: U Zakonu o opštem upravnom postupku, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, jedno od osnovnih načela je načelo istine i slobodne ocene dokaza, prema kojem je organ dužan da pravilno, istinito i potpuno utvrdi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno postupanje u upravnoj stvari, s tim što ovlašćeno službeno lice odlučuje po svom uverenju koje činjenice uzima kao dokazane, na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka.
Kada je reč o veštačenju u upravnom postupku, tada imamo dve moguće situacije. Prva je kada treba utvrditi određenu činjenicu koja je važna za rešavanje upravne stvari, a druga je kada ne postoji potreba za utvrđivanjem činjenice, već samo za njenom ocenom. Ono što je zajedničko, bilo da se činjenica utvrđuje ili da se daje njena ocena je da je reč o relevantnoj činjenici koja je od uticaja za rešavanje predmetne upravne stvari. Ovo posebno, ako se ima u vidu da je upravna stvar pojedinačna situacija u kojoj organ neposredno primenjuje zakon, druge propise i opšte akte, pravno ili faktički utiče na položaj stranke, donoseći upravni akt kojim odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Ključne reči: Zakon o opštem upravnom postupku, veštačenje u upravnom postupku, veštačenje u upravnom sporu.