Tag Archives for " promenljive kamatne stope kod ugovora o stambenom kreditu "

Ugovaranje promenljive kamatne stope kod ugovora o stambenom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovaranje promenljive kamatne stope kod ugovora o stambenom kreditu

Ugovaranje promenljive kamatne stope kod ugovora o kreditu sa nejasnom i nepotpunom formulacijom u pogledu načina određivanja visine ugovorene kamate, protivno je načelima savesnosti i poštenja, kao i ravnopravnosti ugovornih strana, kao i prinudnim normama obligacionog prava.