Tag Archives for " stambeni kredit i promenljiva kamatna stopa "

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova bankarskih usluga

Banka ima pravo na naplatu troškova i bankarskih usluga u vezi sa realizacijom kredita, ali odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci naknadu za obradu kredita, kao i naknadu za zahtev i premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, može biti pravno valjana samo pod uslovom da su isti jasno predočeni korisniku u predugovornoj fazi, tako da korisnik ni jednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Troškovi obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi obrade kredita

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita, tako da klijent nijednog trenutka ne bude u zabludi o kojim troškovima je reč.

Izmena ugovorene kamatne stope u toku otplate kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Izmena ugovorene kamatne stope u toku otplate kredita

Ništava je odredba ugovora o kreditu koja predviđa mogućnost banke da menja visinu ugovorene kamatne stope u skladu sa aktima poslovne politike banke.

Naknada troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada troškova obrade kredita

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu banka ima pravo da pored ugovorne kamate, kao cene plasiranja novčanih sredstava, ugovorom obuhvati i troškove obrade kredita, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Ugovor o stambenom kreditu sa promenljivom kamatnom stopom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o stambenom kreditu sa promenljivom kamatnom stopom

Apsolutno su ništave odredbe ugovora o stambenom kreditu kojima je ugovoreno da banka zadržava pravo izmene visine kamatne stope i način njenog obračunavanja i naplate u zavisnosti od izmena akata svoje poslovne politike.