Tag Archives for " krivični zakon "

Nova zakonska rješenja u Federaciji BiH – osvrt na novu Krivičnog zakona iz juna 2016. godine

UDK: 343.21(497.6)”2016″

NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA U FEDERACIJI BIH – OSVRT NA NOVELU KRIVIČNOG ZAKONA IZ JUNA 2016. GODINE
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ, prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ

Rezime: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je nedavno usvojio radikalne izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na taj način je u ovu oblast kaznenog prava unijeto više novina, kako u oblasti opšteg dijela, tako još više u oblasti posebnog dijela krivičnog prava. Tako je zakonodavac ovu značajnu oblast unaprijedio na osnovu novih zakonskih rješenja, ali i uskladio postojeća rješenja sa sličnim rješenjima u ostalim krivičnim zakonima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. O osnovnim i najznačajnijim karakteristikama ove novele Krivičnog zakona Federacije BiH govori se u ovom radu.

Ključne riječi: krivični zakon, izmjene, zastarjelost, pomilovanje, nova krivična djela, sankcije.

Osvrt na najnovije izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

UDK: 343.1(497.6)

OSVRT NA NAJNOVIJE IZMJENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA BiH
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka i član Evropske akademije nauka i umjetnosti.
Doc. dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci.

Rezime: Bosna i Hercegovina je tokom 2003. godine dobila novo krivično zakonodavstvo (materijalno, procesno i izvršno). Ono, slijedeći tradiciju iz bivše SFRJ, predstavlja izraz ideje o podijeljenoj zakonodavnoj nadležnosti u oblasti krivičnog prava između države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta (Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Brčko distrikta). Time je otpočelo novo razdoblje u razvoju krivičnog prava Bosne i Hercegovine.
Međunarodna tijela koja prate proces implementacije međunarodnih standarda u krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i dalje ističu da nedostatak odgovarajućih definicija za pojedina krivična djela podstiče nekažnjivost počinilaca i istovremeno “koči“ mogućnost sprečavanja činjenja budućih krivičnih djela. Dosljedno provođenje međunarodnih standarda u domaćem krivičnom zakonodavstvu potrebno je zbog jačanja pozicije vlasti da se energično suprotstavi svim oblicima kriminala, ali i zbog identifikacije i zaštite žrtava krivičnih djela.
Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, krivični zakon, terorizam, pranje novca, trgovina ljudima.