Ugovor o građenju i upravni akti u procesu građenja

UDK: 347.44:69

UGOVOR O GRAĐENJU I UPRAVNI AKTI U PROCESU GRAĐENJA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

„U čoveku postoji nasušna potreba za gradnjom.“
Emir Kusturica, „Politika“, 4. 4. 2015. godine, str. 8

Rezime: Ugovor o građenju sa obaveznom pismenom formom spada u značajnije ugovore obligacionog prava, a sporovi nastali povodom izvršenja njegovih ugovorenih odredbi predstavljaju komplikovane sporove, dužeg trajanja sa vrlo čestim skupim veštačenjima kod privrednih i redovnih sudova.
Sam proces građenja sadrži i određene pretpostavke vezane za donošenje odgovarajućih akata sa pravnom prirodom upravnih akata iz nadležnosti organa uprave i sa njihovom sudskom kontrolom u upravnom sporu kod Upravnog suda. Zajednički cilj u svim tim postupcima je njihovo ubrzanje kako bi investitori mogli što pre da grade, a budući investitori stekli sigurnost da će njihove poslovne odluke o pristupanju gradnji biti isplative.
U referatu su data i nova rešenja sadržana u ugovoru o građenju iz Prednacrta građanskog zakonika.
Posebno pitanje je legalizacija bespravno izgrađenih objekata koje upotpunjuje sliku realnosti građenja u Srbiji. Uspostavljanje sklada između faktičkog i pravnog u domenu bespravne gradnje treba da omogući vlasnicima da se koriste ovlašćenjima koja im svojina na nepokretnostima daje.
Ključne reči: ugovor o građenju, objedinjena procedura, građevinska i upotrebna dozvola, legalizacija, ZOO, Prednacrt građanskog zakonika RS.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)