Tag Archives for " razumno trajanje sudskog postupka "

Pravo oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i oštećenog da mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i oštećenog da mogu isticati povredu prava
na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o „građanskom zahtevu“, odnosno od trenutka kada su u tom postupku istakli imovinskopravni zahtev.

Ustavna žalba – pojam razumno trajanje sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – pojam razumno trajanje sudskog postupka

Pojam razumnog trajanja sudskog postupka je relativna kategorija koja zavisi od niza činilaca, a pre svega od složenosti činjeničnih i pravnih pitanja u konkretnom predmetu, ponašanja podnosioca ustavne žalbe kao stranke u postupku, postupanja nadležnih sudova koji vode postupak i prirode zahteva, odnosno značaja predmetnog zahteva za podnosioca.