Tag Archives for " otpad "

Oduzimanje dozvole za upravljanje otpadom

UPRAVNO PRAVO

Oduzimanje dozvole za upravljanje otpadom

Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da lice kome je izdata integralna dozvola za sakupljanje i transport opasnog otpada, ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u integralnoj dozvoli, takva dozvola biće oduzeta.

Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom

PRIVREDNO PRAVO

Odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom

Postoji privredni prestup iz člana 181. stav 1. tačka 15. i stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u slučaju kada se rudarski otpad zbrinjava bez odgovarajuće dozvole.

Nepropisno odlaganje otpada

PRIVREDNO PRAVO

Nepropisno odlaganje otpada

Novčanom kaznom kazniće se privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako vrši odlaganje otpada na lokaciji koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge propisane uslove, odnosno suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli ili bez prethodnog tretmana ili ako odlaže opasan otpad, zajedno sa drugim vrstama otpada.

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

PRIVREDNO PRAVO

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole od nadležnog organa, predstavlja privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom.