Tag Archives for " pravo na pristup sudu "

Pravo na djelotvoran pravni lijek u vezi sa pravom na pristup sudu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na djelotvoran pravni lijek u vezi sa pravom na pristup sudu

Prekršeno je apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi sa pravom na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada sud odbaci zahtjev za vanredno preispitivanje analognom primjenom Zakona o parničnom postupku kojim se ograničava parnična sposobnost stranke da izjavi reviziju, budući da takvo ograničenje nije propisano u Zakonu o upravnim sporovima koji sadrži odredbe o tome ko i kako može izjaviti zahtjev za vanredno preispitivanje, pa je primjena člana 55. Zakona o upravnim sporovima proizvoljna.

Pravo na pristup sudu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pristup sudu

Nema povrede prava na pravično suđenje i prava na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud jasno i logično obrazložio osporenu odluku kojom je odbacio apelantovu reviziju, a u datom obrazloženju Ustavni sud ne nalazi ništa što bi ukazalo na to da su pozitivno-pravni propisi proizvoljno primijenjeni i kada osporenom odlukom nije dovedena u pitanje sama suština apelantovog prava na pristup sudu.

Pravo na pristup sudu

UPRAVNO PRAVO

Pravo na pristup sudu

Pravo na pristup sudu, kao segment prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava RS, podrazumeva i to da nadležni upravni organ omogući licu o čijem pravu raspravlja da iznese sve činjenice i dokaze na kojima zasniva zahtev, pri čemu organ ne sme dozvoliti da neznanje i neukost tog lica bude na štetu prava koje mu po zakonu pripada.

Povreda prava na pristup sudu

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pristup sudu

Odbacivanje kao neurednog predloga za izvršenje zbog toga što priložena sudska odluka nije snabdevena klauzulom pravnosnažnosti, ali je snabdevena klauzulom izvršnosti, predstavlja preterani formalizam izvršnog suda koji ima za posledicu povredu prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava RS, i to prava na pristup sudu.

Pravo na pristup sudu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pristup sudu

Apelant je imao pristup sudu pune jurisdikcije i nije mu povrijeđeno pravo na pristup sudu iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u slučaju kada su nadležni redovni sudovi usvojili prigovor nedostatka pasivne legitimacije i donijeli meritornu odluku odbivši apelantov tužbeni zahtjev, a pri čemu u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na to da su redovni sudovi proizvoljno primijenili relevantne propise na apelantovu štetu.