Tag Archives for " sporazum o krivičnoj sankciji "

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Kod činjenice da je okrivljeni do sada dva puta osuđivan na kazne zatvora preko jedne godine zbog umišljajnog izvršenja krivičnih dela, kao i da od otpuštanja okrivljenog sa izdržavanja kazne po ranijoj presudi pa do izvršenja predmetnog krivičnog dela nije proteklo pet godina, bez obzira na sve olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, zbog nespornog višestrukog povrata sud je u obavezi da okrivljenom izrekne kaznu zatvora iznad polovine raspona propisane kazne za krivično delo.

Sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji

UDK: 343.144(497.11)

SPORAZUM JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLJENOG O KRIVIČNOJ SANKCIJI
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Autor u članku analizira sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji, kao deo sporazuma koji zaključuju javni tužilac i okrivljeni u krivičnom postupku. Prvo je ukazano na odredbe ZKP koje se tiču sporazuma javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji, a zatim na to šta mora imati na umu javni tužilac prilikom pregovaranja o krivičnoj sankciji. Analizom presuda iz sudske prakse sagledano je kako se sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji realizuje u praksi.

Ključne reči: krivični postupak, sporazum javnog tužioca i okrivljenog, sporazum o krivičnoj sankciji, oslobođenje od kazne, sudska praksa.