Tag Archives for " Nastavak neosnovano prekinutog postupka "

Nastavak prekinutog parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Nastavak prekinutog parničnog postupka

Kada je parnični postupak radi deobe prekinut usled smrti stranke, a potom je postupak nastavljen, tek tada a u daljem toku postupka mogu se utvrđivati uslovi za deobu određenih parcela koje su obuhvaćene predlogom za deobu.

Nastavak neosnovano prekinutog postupka

PROCESNO PRAVO

Nastavak neosnovano prekinutog postupka

U situaciji kada je parnični sud na zahtev tužioca neosnovano prekinuo postupak do okončanja upravnog postupka za davanje saglasnosti za promenu namene parcele na kojoj se nalazi objekat tužilje, nije bilo mesta odbijanju predloga tužioca da se nastavi prekinuti postupak, već je u takvoj situaciji trebalo usvojiti takav predlog.