Tag Archives for " vrednost "

Pravo i stvarnost

UDK: 340.131

PRAVO I STVARNOST
Dr Marko Trajković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
*Rad je rezultat istraživanja na projektu: “Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije“, koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu u periodu 2013-2020. godine.

Rezime: Odnos prava i stvarnosti nalazi se na samom nivou primene prava, jer te iste primene neće biti ukoliko se pravo svojom sadržinom suprotstavlja stvarnosti. Tada nije moguće primeniti pravo, a ono je stvoreno isključivo za primenu. Postoji više ravni neslaganja prava sa stvarnošću, a jedna od najčešćih je „nepromišljenost“ zakonopisca kada stvara pravnu normu, koja usput i obavezuje, jer pravna norma nije stvorena zbog „razgovora“ već je imperativnog karaktera. Na taj način onome ko je u odnosu na državu u statusu podređenog upućena je zapovest koju mora da izvrši.
Ta pomenuta „nepromišljenost“ vezana je najpre za realne mogućnosti, koje i čine samu stvarnost, tog datog društva, a potom i za same vrednosti koje se na taj način iz pravnog sistema, kao normativnog dela pravnog poretka, prenose u stvarnost.

Ključne reči: Pravo. – Stvarnost. – Vrednost. – Mogućnost. – Potreba.

Otklanjanje štete

OBLIGACIONO PRAVO

Otklanjanje štete

Ako je oštećeni sam otklonio prouzrokovanu štetu, ima pravo da od štetnika zahteva naknadu za izdatke koje je isplatio za otklanjanje oštećenja, sa zakonskom zateznom kamatom od dana kada su učinjeni izdaci. Ako oštećeni nije sam otklonio štetu, ima pravo na naknadu štete u visini vrednosti uništene stvari u vreme presuđenja, odnosno u visini troškova za otklanjanje oštećenja. Visina štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.