Tag Archives for " eksproprijacija "

Određivanje naknade za ekspropisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Određivanje naknade za ekspropisanu nepokretnost

Kada nije postignut sporazum o naknadi za oduzeto zemljište, naknada se ne može dosuditi prema tržišnoj vrednosti zemljišta u momentu kada je donet zaključak o pokretanju postupka eksproprijacije, već se visina naknade mora odrediti i dosuditi po tržišnoj ceni, prema okolnostima u momentu donošenja prvostepene odluke o naknadi.

Utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Pri utvrđivanju naknada za eksproprisanu nepokretnost, procena koju vrši Poreska uprava predstavlja najniži iznos naknade za eksproprisanu nepokretnost, pri čemu ovaj organ ne utvrđuje tržišnu vrednost eksproprisane nepokretnosti već samo daje njenu procenu, a sud je nadležan za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Eksproprijacija – naknada za useve

STVARNO PRAVO

Eksproprijacija – naknada za useve

Nezavisno od toga, što prema navodima žalbe, detelina lucerka predstavlja višegodišnju biljku, radi se o usevu, te se naknada za izgubljeni usev dosuđuje prema tržišnoj ceni useva po odbitku potrebnih troškova koje bi predlagač imao. Raniji sopstvenik ima pravo na naknadu za useve i plodove prema tržišnoj ceni, po odbitku potrebnih troškova koje bi imao od žetve ili berbe.