Tag Archives for " eksproprijacija "

Eksproprijacija – naknada za useve

STVARNO PRAVO

Eksproprijacija – naknada za useve

Nezavisno od toga, što prema navodima žalbe, detelina lucerka predstavlja višegodišnju biljku, radi se o usevu, te se naknada za izgubljeni usev dosuđuje prema tržišnoj ceni useva po odbitku potrebnih troškova koje bi predlagač imao. Raniji sopstvenik ima pravo na naknadu za useve i plodove prema tržišnoj ceni, po odbitku potrebnih troškova koje bi imao od žetve ili berbe.

Pasivna legitimisanost javnog komunalnog preduzeća u sporu za isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Pasivna legitimisanost javnog komunalnog preduzeća u sporu za isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti

Javno komunalno preduzeće može biti pasivno legitimisano u sporu za isplatu naknade za faktički eksproprisane nepokretnosti čiji je ono korisnik.

Faktička eksproprijacija

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Faktička eksproprijacija

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Vrhovni sud Republike Srpske proizvoljno primijenio materijalno pravo u segmentu zastare apelanticinog potraživanja u slučaju tzv. faktičke eksproprijacije.

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

USTAVNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost isključivo na osnovu procene koju vrši Poreska uprava, nije u skladu sa zakonom, jer zadatak Poreske uprave nije da određuje tržišnu cenu eksproprisane nepokretnosti, već da vrši njenu procenu, pri čemu je, u slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi, jedino sud nadležan da u vanparničnom postupku odredi naknadu za eksproprisanu nepokretnost.

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

Procena tržišne cene eksproprisane nepokretnosti vrši se na osnovu izveštaja poreske uprave kao organa nadležnog za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima, što ne znači da stranke u sporu ne mogu predlagati i druge dokaze za utvrđivanje visine tržišne cene, odnosno da sud koji sprovodi ovaj postupak po službenoj dužnosti ne može izvoditi i druge dokaze radi određivanja ove naknade.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.