Tag Archives for " eksproprijacija "

Eksproprijacija – naknada za useve

STVARNO PRAVO

Eksproprijacija – naknada za useve

Nezavisno od toga, što prema navodima žalbe, detelina lucerka predstavlja višegodišnju biljku, radi se o usevu, te se naknada za izgubljeni usev dosuđuje prema tržišnoj ceni useva po odbitku potrebnih troškova koje bi predlagač imao. Raniji sopstvenik ima pravo na naknadu za useve i plodove prema tržišnoj ceni, po odbitku potrebnih troškova koje bi imao od žetve ili berbe.

Pasivna legitimisanost javnog komunalnog preduzeća u sporu za isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Pasivna legitimisanost javnog komunalnog preduzeća u sporu za isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti

Javno komunalno preduzeće može biti pasivno legitimisano u sporu za isplatu naknade za faktički eksproprisane nepokretnosti čiji je ono korisnik.

Faktička eksproprijacija

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Faktička eksproprijacija

Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Vrhovni sud Republike Srpske proizvoljno primijenio materijalno pravo u segmentu zastare apelanticinog potraživanja u slučaju tzv. faktičke eksproprijacije.

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

USTAVNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost isključivo na osnovu procene koju vrši Poreska uprava, nije u skladu sa zakonom, jer zadatak Poreske uprave nije da određuje tržišnu cenu eksproprisane nepokretnosti, već da vrši njenu procenu, pri čemu je, u slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi, jedino sud nadležan da u vanparničnom postupku odredi naknadu za eksproprisanu nepokretnost.