Pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

Nema povrede prava na pravično suđenje, prava na imovinu i prava na djelotvoran pravni lijek iz člana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 6. stav 1. Evropske konvencije, člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada u osporenim odlukama ne postoji ništa što bi ukazivalo na pogrešnu primjenu procesnog prava na štetu apelanata. Naime, redovni sudovi su jasno obrazložili svoj stav da nisu nadležni da izvršavaju zaključke Službe za branioce iz domovinskog rata, društvene djelatnosti i opštu upravu opštine, budući da je u konkretnom slučaju zakonom propisano da izvršenje, u pogledu glavne stvari, provodi određeni organ uprave, pa je onda taj organ nadležan i za izvršenje troškova postupka nastalih tim povodom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)