Tag Archives for " naknada za eksproprisanu nepokretnost "

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

USTAVNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost isključivo na osnovu procene koju vrši Poreska uprava, nije u skladu sa zakonom, jer zadatak Poreske uprave nije da određuje tržišnu cenu eksproprisane nepokretnosti, već da vrši njenu procenu, pri čemu je, u slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi, jedino sud nadležan da u vanparničnom postupku odredi naknadu za eksproprisanu nepokretnost.

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

Procena tržišne cene eksproprisane nepokretnosti vrši se na osnovu izveštaja poreske uprave kao organa nadležnog za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima, što ne znači da stranke u sporu ne mogu predlagati i druge dokaze za utvrđivanje visine tržišne cene, odnosno da sud koji sprovodi ovaj postupak po službenoj dužnosti ne može izvoditi i druge dokaze radi određivanja ove naknade.

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Nepokretnost se može eksproprisati samo uz pravičnu novčanu naknadu. Postupak sporazumnog određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost sprovodi se pred nadležnim organom uprave, a sud u vanparničnom postupku određuje naknadu ukoliko pred upravnim organom nije postignut sporazum između korisnika eksproprijacije i ranijeg sopstvenika.
Cilj utvrđivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost je potpuno obeštećenje ranijeg sopstvenika. Kada je sporazumom stranaka postignut dogovor o visini naknade za eksproprisanu nepokretnost i kada se raniji sopstvenik saglasio sa naknadom, isti može samo u parničnom postupku zahtevati od korisnika eksproprijacije da isplati naknadu do punog iznosa.