Tag Archives for " naknada za eksproprisanu nepokretnost "

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

PROCESNO PRAVO

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Korisnik eksproprijacije, odnosno protivnik predlagača je dužan da snosi troškove postupka. Ako protivnik predlagača ne plati troškove postupka po nalogu prvostepenog suda tada je sud dužan da donese rešenje kojim se obavezuje protivnik predlagača da plati određeni iznos na ime troškova (radi veštačenja), pa ako nakon pravnosnažnosti rešenja po istom se ne postupi, pokrenuće se postupak prinudne naplate.

Utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Pri utvrđivanju naknada za eksproprisanu nepokretnost, procena koju vrši Poreska uprava predstavlja najniži iznos naknade za eksproprisanu nepokretnost, pri čemu ovaj organ ne utvrđuje tržišnu vrednost eksproprisane nepokretnosti već samo daje njenu procenu, a sud je nadležan za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

USTAVNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost isključivo na osnovu procene koju vrši Poreska uprava, nije u skladu sa zakonom, jer zadatak Poreske uprave nije da određuje tržišnu cenu eksproprisane nepokretnosti, već da vrši njenu procenu, pri čemu je, u slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi, jedino sud nadležan da u vanparničnom postupku odredi naknadu za eksproprisanu nepokretnost.

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

Procena tržišne cene eksproprisane nepokretnosti vrši se na osnovu izveštaja poreske uprave kao organa nadležnog za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima, što ne znači da stranke u sporu ne mogu predlagati i druge dokaze za utvrđivanje visine tržišne cene, odnosno da sud koji sprovodi ovaj postupak po službenoj dužnosti ne može izvoditi i druge dokaze radi određivanja ove naknade.