Tag Archives for " novopronađena imovina "

Naknadno pronađena imovina pokojnog

NASLEDNO PRAVO

Naknadno pronađena imovina pokojnog

Kada je raspravljena zaostavština pokojnoga na osnovu lista nepokretnosti na kojoj je pokojni isključivi vlasnik, ima mesta donošenju novog rešenja kojim bi se raspravila novopronađena imovina pokojnog, a koje predstavlja vanknjižno pravo svojine pokojnog, za koje su pruženi dokazi shodno članu 128. Zakona o vanparničnom postupku.

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Pravilo da zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti važi ne samo za zakonske, već i za zaveštajne (testamentalne) naslednike, pri čemu je zaveštanje (testament) jači pravni osnov pozivanja na nasleđe i isključuje primenu zakona kao osnova pozivanja na nasleđe.

Rasprava zaostavštine i novopronađena imovina

NASLEDNO PRAVO

Rasprava zaostavštine i novopronađena imovina

Novopronađena imovina, koja je osnov za donošenje dopunskog ostavinskog rešenja, shodno članu 128. Zakona o vanparničnom postupku, mora da je „nova“ i za nju učesnici ostavinskog postupka nisu znali u vreme raspravljanja zaostavštine.

Novopronađena imovina

NASLEDNO PRAVO

Novopronađena imovina

U situaciji kad se jedan od naslednika odrekao nasleđa u svoju krist pa se pronađe imovina za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini, sud će ga, bez obzira na ranije datu nasledničku izjavu pozvati radi davanja nasledničke izjave u odnosu na novopronađenu imovinu koja pripada zaostavštini.