Category Archives for "Posebni zakoni"

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Ispitivanje u postupku priznanja strane sudske odluke da li je lice osuđeno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti ili političkog uverenja nije u nadležnosti suda koji odlučuje o zamolnici već mišljenje o tome daje ministarstvo nadležno za pravosuđe.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Troškovi postupka u maloletničkim predmetima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Troškovi postupka u maloletničkim predmetima

U situaciji kada jedan advokat kao branilac po službenoj dužnosti zastupa više maloletnika prema kojima su donete različite odluke – izrečene vaspitne mere odnosno obustavljen krivični postupak zbog necelishodnosti izricanja vaspitne mere, u obrazloženju prvostepenog rešenja u delu koji se odnosi na troškove krivičnog postupka mora biti jasno navedena tarifa koja je primenjena i da li se dosuđeni troškovi odnose na zastupanje jednog ili svih maloletnika čiji je branilac bio taj advokat.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Pojam nadzornog organa staratelja

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Pojam nadzornog organa staratelja

Neosnovani su žalbeni navodi da je neophodno izdvajanje maloletnika iz dosadašnje sredine, s obzirom na stepen njegove zapuštenosti i sredinu u kojoj odrasta kada nakon izvršenja konkretnog krivičnog dela prema maloletniku prema kome je izrečena vaspitna mera iz otvorene zaštite nisu pokretani prekršajni niti krivični postupci, a odnosi između njega i njegovih roditelja su se popravili.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

U situaciji kada maloletni oštećeni nije saslušan i nije se izjasnio ko mu je od više maloletnih izvršilaca krivičnih dela na njegovu štetu naneo i kakve telesne povrede, žalbom branioca maloletnika osnovano se dovodi u pitanje pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja isticanjem da maloletni oštećeni nije označio maloletnike kao učinioce krivičnog dela, što predstavlja i nedostatak jasnih razloga o odlučnim činjenicama.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – novi

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – novi

Novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija od 1. septembra 2014. više ne predviđa mogućnost podnošenja predloga da se izrečena kazna zatvora do jedne godine izdržava bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje.

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada se oštećeni, koji nije bio na dužnosti, u civilnom odelu sa značkom u ruci jasno legitimisao da je pripadnik policije i da zahteva da se tuča ispred kafića prekine, pa ga nakon toga okrivljeni udari rukom i nogom u predelu glave i tela i nanese mu lake telesne povrede tada je učinjen kvalifikovan oblik krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanju javnog reda i mira.

Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.