Upućivanje u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Upućivanje u vaspitno-popravni dom

Okolnost da je maloletna u drugom stanju i da se u vreme završetka glavnog pretresa nalazila u petom mesecu trudnoće nije mogla da utiče na drugačiji izbor vaspitne mere, imajući u vidu težinu i prirodu učinjenog krivičnog dela – ubistvo, ali i okolnosti navedene u nalazu i mišljenju komisije veštaka da se na planu ličnosti uočava smanjena tolerancija na frustraciju i hipersenzitivnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)