Tag Archives for " mogućnost da sud naloži tuženom činidbu koja nije dospela "

Merodavna vrednost spora

PROCESNO PRAVO

Merodavna vrednost spora

Kada je predmet tužbenog zahteva činidba sa označenom vrednošću spora, tada se vrednost spora ne može menjati nakon raspravljanja o glavnoj stvari, pa u toj situaciji nema mesta oglašavanju prvostepenog suda stvarno nenadležnim i ustupanju predmeta višem sudu zbog promenjene vrednosti spora.

Mogućnost da sud naloži tuženom činidbu koja nije dospela

PROCESNO PRAVO

Mogućnost da sud naloži tuženom činidbu koja nije dospela

Sud može naložiti tuženom činidbu koja nije dospela samo usvajanjem zahteva za izdržavanje, zahteva za naknadu štete u vidu rente zbog izgubljene zarade ili drugih prihoda po osnovu rada ili zbog izgubljenog izdržavanja.