Tag Archives for " obrazloženje presude "

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, odnosno zašto su iskazima svjedoka koji su dobili imunitet i svjedoka koji je zaključio sporazum o priznanju krivice poklonili vjeru, kao i o tome zašto su izveli zaključak da je apelant počinio krivična djela za koja je osuđen. U vezi s tim, nije ostalo niti jedno nerazjašnjeno pitanje u smislu principa in dubio pro reo, uz jasne i argumentovane razloge, pri čemu nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu materijalnog prava.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stava 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava proisteklog iz izvedenih dokaza, uz njihovu pojedinačnu i međusobnu ocjenu, kao i o tome zašto su izveli zaključak da je apelantica počinila krivično djelo koje joj je stavljeno na teret. S tim u vezi, nije ostalo niti jedno nerazjašnjeno pitanje u smislu principa in dubio pro reo, uz jasne i argumentovane razloge, pri čemu nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu materijalnog prava, odnosno povredu prava na obrazloženu odluku.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Prekršeno je pravo apelanata na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada redovni sudovi u obrazloženju osporenih odluka na primjedbu o zloupotrebi prava učesnika u postupku i pozivanje suda da je spriječi, uz konkretne primjedbe, nisu dali ni minimum obrazloženja.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1, 2. i 3. tačka d) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi nedvosmisleno i potpuno jasno obrazložili način prikupljanja dokaza protiv apelanta i kada je osuđujuća presuda protiv apelanta, osim dokaza proizašlih iz istražnih radnji, utemeljena na brojnim drugim dokazima optužbe, odbrane i dokaza suda, koji su analizirani i ocijenjeni pojedinačno, međusobno i zajedno. Iz tih dokaza je nesumnjivo proistekao zaključak o krivičnopravnoj odgovornosti apelanta, uz obrazloženja koja ni po čemu ne izgledaju proizvoljno i koja zadovoljavaju standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Apelantkinjini navodi da joj je osporenom presudom povrijeđeno pravo iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1, 2. i 3. tačka d) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda nisu osnovani kada pobijana presuda sadrži jasno obrazloženje zašto je apelantkinja proglašena krivično odgovornom, odnosno kada sadrži logično i uvjerljivo obrazloženje zbog čega su određeni dokazi prihvaćeni, a drugi nisu i kada ne ostavlja nikakvu sumnju u zaključak suda da je apelantkinja počinila predmetno krivično djelo, te kada je apelantkinja imala mogućnost da izloži svoj predmet u istoj mjeri kao i optužba, odnosno kada je imala mogućnost da se suprotstavi argumentima optužbe.