Tag Archives for " sudija za izvršenje "

Izmene i dopune materijalnog, procesnog i izvršnog krivičnog zakonodavstva Srbije iz 2019. godine

UDK: 343.2/.7(497.11)

IZMENE I DOPUNE MATERIJALNOG, PROCESNOG I IZVRŠNOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 2019. GODINE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sredinom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u materijalnom, procesnom i izvršnom krivičnom zakonodavstvu, koje se odnose na suzbijanje teških krivičnih dela u sferi organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, pranja novca, i sveukupnog finansijskog kriminaliteta. Nesporno je da se donošenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2019. godine direktno odrazilo i na noveliranje odredbi Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dok bi se za novelu Zakonika o izvršenju krivičnih sankcija moglo zaključiti da nije u neposrednoj vezi sa tim, ali se definitivno uklapa u tekuće reforme krivičnog zakonodavstva. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji novodonetih zakona, koji će se delimično primenjivati od decembra 2019. godine, ukazano je na razloge za njegovo donošenje, precizirani su vidovi i modaliteti kriminaliteta na koje se oni odnose, i analizirane novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za krivičnopravnu teoriju i praksu. To posebno važi za uvođenje kazne doživotnog zatvora u naš pravni sistem, ali i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, kao i odredbi Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma.

Ključne reči: Krivični zakonik, krivični postupak, doživotni zatvor, uslovni otpust, oduzimanje imovine, sudija za izvršenje.

Sudija za izvršenje krivičnih sankcija

UDK: 343.162(497.11)

SUDIJA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Ivan Bogosavljev, sudija Višeg suda u Subotici.

Rezime: Sudija za izvršenje krivičnih sankcija uveden je u pravni sistem Srbije radi bolje pravne zaštite lica lišenih slobode i da bi se postepeno izvršilo usaglašavanje našeg zakonodavstva sa evropskim standardima u toj oblasti. Sve to je učinjeno pre svega uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i nastojanjima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.
Sudija za izvršenje je nova funkcija u našem pravosuđu kojoj je potrebno dati širu nadležnost u izvršenju lepeze brojnih sankcija zavodskog, ali i vanzavodskog karaktera, kao i mera pritvora i vanzavodskih mera.

Ključne reči: sudija za izvršenje, osuđena i pritvorena lica, zavod za izvršenje krivičnih sankcija, vanzavodske sankcije i mere.