Tag Archives for " izdvajanje zapisnika u skladu sa zakonom "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Izdvajanje zapisnika u skladu sa zakonom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izdvajanje zapisnika u skladu sa zakonom

Kada je prvostepeni sud izdvojio zapisnik o saslušanju maloletne oštećene na koje rešenje o izdvajanju branilac optuženog nije imao primedaba, niti je isto pobijao dozvoljenim pravnim sredstvima neosnovani su navodi u žalbi kojima se osporava utvrđeno činjenično stanje.