Tag Archives for " pobijanje dužnikovih pravnih radnji "

Tužba kojom se pobija dužnikova pravna radnja

OBLIGACIONO PRAVO

Tužba kojom se pobija dužnikova pravna radnja

Za uspešno okončanje parnice po tužbi kojom se pobija dužnikova pravna radnja tužilac treba da dokaže da ima dospelo na naplatu potraživanje prema dužniku i da postoji verovatna insolventnost dužnika u odnosu na mogućnost namirenja potraživanja tužioca.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Svaki poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu, i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverilaca, a smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu poverilaca ako usled njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje poveriočevog potraživanja, a kod besplatnih raspolaganja se smatra da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima i za pobijanje tih radnji ne zahteva se da je trećem licu to bilo poznato, ili moglo biti poznato.

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

PROCESNO PRAVO

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji podnosi se protiv trećeg lica sa kojim ili u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija, a ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima, pa poverilac ne mora da je dokazuje.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Teretno raspolaganje dužnika može se pobijati ako je u vreme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim poveriocima i ako je trećem licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta, to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Bez pravnog dejstva je, u obimu potrebnom za namirenje tužiljinog potraživanja, naslednička izjava izvršnog dužnika kojom se odrekao nasleđa u korist tuženog, jer predstavlja pravnu radnju preduzetu na štetu tužilje, kao izvršnog poverioca, čije potraživanje je dospelo za naplatu.