Tag Archives for " naknada za eksproprijaciju "

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište određuje se u novcu prema tržišnoj ceni takvog zemljišta ako zakonom nije drukčije propisano, a procenu tržišne cene vrši organ nadležan za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima.