Tag Archives for " eksproprijacija zemljišta "

Utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Pri utvrđivanju naknada za eksproprisanu nepokretnost, procena koju vrši Poreska uprava predstavlja najniži iznos naknade za eksproprisanu nepokretnost, pri čemu ovaj organ ne utvrđuje tržišnu vrednost eksproprisane nepokretnosti već samo daje njenu procenu, a sud je nadležan za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Eksproprijacija zemljišta koje je postalo sredstvo u javnoj svojini

NASLEDNO PRAVO

Eksproprijacija zemljišta koje je postalo sredstvo u javnoj svojini

Kada zemljište planskim aktom jedinice lokalne samouprave bude određeno za ulicu to zemljište od tog momenta po sili zakona postaje sredstvo u javnoj svojini, a jedinica lokalne samouprave ima obavezu da zemljište koje je postalo sredstvo u javnoj svojini, ekspropriše radi njegovog privođenja nameni predviđenoj urbanističkim planom i da za to isplati odgovarajuću naknadu.